De gebeurtenissen uitgezet in de tijd

Met o.a. het wachten op de uitslag van hoorcommissie Bezwaar en Beroep die even op zich laat wachten door de huwelijksreis van een ambtenaar...
(informatie wethouder Bijlstra)

Gemeente Niedorp

2007

2007-06-19 Tweede bezichtiging via Geert Klaver (zoon Cor Klaver, eigenaar van Klaver Makelaardij, Cor is een broer van John Klaver) aan de Winkelerweg. We vragen aan Geert Klaver of er nog gebouwd gaat worden in deze omgeving. Zijn antwoord hierop was 'Nee'. Hier begon voor ons de ellende...

2007-10-01 Sleutel van onze woning aan de Winkelerweg.

2007-10-17 Meerdere malen horen we schoten hagel naast ons neervallen terwijl we bij de paarden zijn. Het is schemerig en er wordt geschoten in de richting van onze woning, 2 jachtovertredingen tesamen. Mevrouw Brugman heeft vervolgens netjes bij de heer Klaver gevraagd waar hij mee bezig is. De heer Klaver vertelde dat zijn broer aan het schieten was (zijn broer heeft ze daar helemaal niet gezien...). Vervolgens staat mevrouw Brugman bekend als de boze buurvrouw (verdere uitleg wordt er dan uiteraard niet gegeven).

2008

2008-02-06 De 1e aanvraag voor een bouwvergunning voor een megastal is ingediend door de heer J. Klaver. Daarbij het verzoek tot vrijstelling in het kader van artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Dit is de aanvraag gericht op het realiseren van een ligboxenstal aan de Langereis 6 te Winkel. Het betreft hier een megastal voor 753 melkkoeien en 50 kalveren.

2008-03 De heer Klaver gaat bij diverse buren langs met zijn bouwtekening voor zijn megastal. Wij horen pas veel later van dit bouwplan. De heer Klaver heeft ons huis echter overgeslagen om zijn bouwplan te tonen en te overleggen. Toen wij later naar deze actie vroegen gaf hij als antwoord dat niet wist dat wij daar woonden... Mevrouw Brugman had echter al in oktober 2007 met de heer en mevrouw Klaver kennisgemaakt.

2008-03 De eerste 2 van de in totaal 4 sleufsilo's worden midden in het landschap geplaatst. Wij dachten nog dat dit tijdelijk was...

2008-03-25 Algemene besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25 maart 2008
Agendapunt 11: Afzender Grondgebiedzaken
Onderwerp: Uitbreiding melkveebedrijf Klaver Koe aan de Langereis 4-6 te Winkel.
Datum stuk: 14-03-08
Advies/voorstel
1. De gemeenteraad voor te stellen medewerking te verlenen aan een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening ten behoeve van het uitbreiden van het melkveebedrijf Klaver Koe aan de Langereis 4-6 te Winkel;
2. De gemeenteraad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen ten behoeve van de uitbreiding van het melkveebedrijf Klaver Koe, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
Besluit: Het college besluit conform het ambtelijk advies.

2008-04-24 Voorbereidingsbesluit gemeenteraad perceel Klaver Koe i.v.m. aanvraag vrijstelling v.h. bestemmingsplan op basis van artikel 19 lid1 WRO.

2008-09-24 Iemand attendeert ons erop of we wel weten wat er bij de Klaver Koe gaande is. Nee dus, we zijn erg druk bezig met onze nieuwe woning, onze oude woning verkopen, beide een drukke baan en de moeder van de heer Kok is ernstig ziek geworden in 2008. Andere bezigheden bepaalden het leven.

2008-09-25 We gaan naar het gemeentehuis van Niedorp om te kijken naar de milieuvergunning die wordt aangevraagd door de heer Klaver voor een ligboxenstal (de megastal). We spreken daar gemeente-ambtenaar de heer Jellema. Hij wordt meteen onrustig als we vertellen naar dit bouwplan komen kijken. We vonden de situatie heel vreemd. De heer Jellema meldt ons dat de milieuvergunning prima voor elkaar is, er is niet mis met deze vergunning. Hij verteld ons dat alles zorgvuldig is uitgezocht door de milieudienst etc. Tevens zegt hij tegen ons dat we onze tijd beter anders kunnen gaan besteden en hij geeft vervolgens aan dat je hier geen bezwaren op kan maken, het is milieu he, zegt hij, en daar had hij geen verstand van. Nogmaals wist hij ons te vertellen dat alles prima in orde was.

2008-09-26 De heer Klaver komt eind van de middag bij ons langs met zijn bouwtekening (geinformeerd door Jellema). Er was commotie volgens de heer Klaver... (??? Ondertussen beginnen we ons af te vragen of we iets gemist hebben...) Op de 1e vraag die aan de heer Klaver gesteld wordt, waarom hij ons deze tekening niet eerder heeft getoond, antwoord hij dat hij niet wist dat wij hier woonden. Zoals hierboven al vermeld had mevrouw Brugman al bijna een jaar terug met hem kennisgemaakt en heeft hij sindsdien lopen praten over de "boze buurvrouw...". Vervolgens vragen we hem, bij het zien van dit ontzettend grote bouwplan, waarom hij met zo'n groot bouwplan niet naar de Wieringermeer gaat. De heer Klaver antwoord hierop dat daar geen plek meer is, alles is volgens hem in gebruik door Agriport. Twee onwaarheden achter elkaar, juist, de kennismaking met de heer Klaver is een feit...

2008-10-01 Gebroeders Klaver dienen, op verzoek van de gemeente, een aanvraag in voor een bouwvergunning om de illegale bouw te legaliseren.

2008-10-21 Afspraak met voormalig wethouder Beers (zie 'Gemeente Niedorp' onder het kopje 'Gesprek Beers (Jellema)').

2008-10-23 Verzoek tot handhaving ingediend tegen het zonder bouwvergunning oprichten van o.a. een overkapping t.b.v. 144 stuks rundvee (illegale bouw). Ondanks dat de heer Beers op 21 oktober iets mompelde over handhaven hebben we toch het zekere voor het onzekere genomen. We hadden helaas gelijk, van handhaving namens de gemeente was totaal geen sprake.

2008-10-29 We sturen een verzoek tot handhaving richting de gemeente Niedorp i.v.m. het niet handhaven van de milieuvergunning. Sinds de ingebruikname van de illegale overkapping t.b.v. 144 stuks rundvee ondervinden we ernstige hinder van geluid. Deze hinder wordt voornamelijk veroorzaakt door het schuiven van mest met een shovel in de vroege morgen.

2008-11-08 Het Noordhollands Dagblad meldt dat de heer John Klaver zal worden geinstalleerd voor de VVD-fractie in de gemeenteraad van Niedorp. Deze benoeming is op 2008-11-08 ook te lezen in de Niedorper.

2008-11-?? De heren Beers en Vlaar komen s'morgens bij ons thuis om het over de overlast te hebben (zie 'Gemeente Niedorp' onder het kopje 'Gesprek Beers (Vlaar)').

2008-11-24 Afspraak met wethouder Beers over geluids- en lichtoverlast (op het gemeentehuis). Er was geen ruimte voor teveel mensen volgens de heer Beers... vervolgens worden we verrast door een grote delegatie van de familie Klaver met bevriende buren waarbij met veel propoganda de megastal wordt gepromoot met knappe staaltjes toneelspel. En oh ja, aan het eind kwamen ook de problemen waar we voor kwamen nog aan bod...! Alles was er deze avond op gericht om ons en andere buren te weerhouden om nog deze week zienswijzen in te dienen.

2008-11-27 Zienswijzen ingediend bij de gemeente Niedorp tegen de voorgenomen vrijstellingsprocedure voorbereidingsbesluit voor het perceel Langereis 4-6 te Winkel.

2008-11-29 Het is feest bij Klaver i.v.m. geleverde melk van koeien en geiten. De integere wethouder Beers is ook op het feest aanwezig!

2008-12-16 Besluit gemeente Niedorp om handhavingsverzoek m.b.t. de illegale bouw te weigeren (brief 2008-12-18 richting ons).

2009

2009-01-19 Bezwaar gemaakt op besluit van 2008-12-16 gemeente Niedorp om Handhavingsverzoek te weigeren.

2009-01-30 Waarschuwing van de heer Allard (Milieudienst) i.v.m. o.a. het in de nacht uitkuilen van veevoer (zie e-mail 'Milieudienst' onder het kopje 'Waarschuwing Klaver Koe').

2009-02-12 Overleg gemeente Niedorp met de heren Van Turen, Meelis en mevrouw Jansma van de provincie Noord-Holland over prealabel verzoek voor een bouwblok van 4,5 hectare.

2009-02-24 Hoorzitting van de commissie bezwaar- en beroepschriften (verzoek tot handhaving ..................... OFU

2009-03-16 Burgerinitiatief "Stop Veefabrieken in Noord-Holland" is goedgekeurd in de Statenvergadering.

2009-03-17 Hoorzitting van de commissie bezwaar- en beroepschriften (verzoek tot handhaving tegen het zonder bouwvergunning oprichten van o.a. een overkapping t.b.v. 144 stuks rundvee).

2009-03-16 RO-Wethouder Beers (VVD) stapt op i.v.m. de vele "hoofdpijndossier".

2009-05-26 Bezoek bedrijven families Schilder (Hensbroek) en Klaver i.v.m. Prealabele vraag (J.P. Smit van LTO Noord, projectleider van de heer Klaver).

2009-07-27 Zienswijze ingediend op de ontwerpvergunning voor de realisatie van o.a. overkapping t.b.v. 144 stuks rundvee (eerder kon niet, deze onderdelen zijn reeds in septermber 2008 illegaal gerealiseerd en aangevraagd door de gebroeders Klaver op 2008-10-01).

2009-08-26 Brief gestuurd aan de Gemeenteraad en College van de gemeente Niedorp met de vraag of we nog antwoord krijgen op o.a. de zienswijze van 2008-11-27, de 2 hoorzittingen van 2009-02-24, de hoorzitting van 2009-03-17 en op de gemaakte afspraken gemaakt op 2008-11-24. Over al deze zaken wordt niet met ons gecommuniceerd.

2009-11-10 De mestzak wordt aangelegd met medeweten van de gemeente Niedorp (wethouder Bijlstra en bureauhoofd VROM M. v.d. Ros).

2009-11-25 In gemeentehuis van Niedorp wordt standpunt gemeente Niedorp over Provinciale Structuurnota besproken.

2009-11-26 Behandeling van de Prealabele vraag Klaver Koe bij de commissie ROG van de provincie Noord-Holland.

2010

2010-01-26 Gemeente Niedorp besluit vergunning te verlenen voor o.a. de reeds in september 2008 illegaal gerealiseerde overkapping t.b.v. 144 stuks rundvee.

2010-03-04 We lezen in de Niedorper dat de gemeente Niedorp een bouwvergunning verleend voor o.a. de reeds illegaal gebouwde overkapping t.b.v. 144 stuks rundvee. We krijgen de stukken een dag later... waarom zouden ze ons ook eerder informeren als belanghebbenden...

2010-03-05 Gemeente Niedorp bericht dat er een bouwvergunning wordt verleend voor o.a. de illegaal gebouwde overkapping t.b.v. 144 stuks rundvee. Zoals we eerder hebben meegemaakt is ook ditmaal de verkeerde procedure gepubliceerd door de gemeente Niedorp (M. v.d. Ros, bureauhoofd VROM). Verzoek tot handhaving ingediend op 2008-10-24, op 2009-03-17 behandeld bij commissie bezwaar- en beroepschriften. Deze dienen binnen 10 weken hun advies uit te brengen (met evt. uitloop van 4 weken na overleg met indieners, dit is niet aan de orde geweest) maar het is bijna een jaar na dato geworden...

2010-03-09 Via de post (verstuurd 2010-03-08) worden we geinformeerd dat de aanvraag om bouwvergunning voor de megastal die is ingediend op 2008-02-06, en daarmee het verzoek om vrijstelling in het kader van artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening, per 2010-02-17 is ingetrokken door de heer J. Klaver. Deze aanvraag was gericht op het realiseren van een ligboxenstal aan de Langereis 6 te Winkel, het betrof hier de megastal voor 753 melkkoeien en 50 kalveren.
Onze zienswijzen, ingediend op 2008-11-27, waar we tot op deze dag niets schriftelijk van hebben vernomen van de gemeente Niedorp, ondanks herhaaldelijk verzoek, zal dan ook niet verder in behandeling worden genomen. Ons is tussen neus en lippen door al eens kenbaar gemaakt dat de gekozen procedure niet de juiste is en dat het plan via een andere procedure alsnog zal worden ingediend zodat we alsnog onze zienswijzen daarvoor kunnen gebruiken.
Het is overigens zo dat we geen zienswijzen hebben ingediend op het plan van 2008-02-06, maar op een ander plan, omdat dit eerste plan ook al niet zorgvuldig was voorbereid.
Tevens ontvangen we vandaag een brief van M. v.d. Ros, bureauhoofd VROM, waarbij hij aangeeft dat we zijn verwezen naar een verkeerde procedure (nadat we hem daar op hadden gewezen). Er zal een rectificatie volgen in de Niedorper.


..........


2010-11-14 We zijn 5 hanen rijker, vanacht gedumpt in onze tuin (bus van Niek uw Timmerman tesamen met kinderen, ook die van John Klaver).


..........2011


.......... Chiel Danenberg (Danenberg is het loonbedrijf van de firma Klaver) eens gevraagd, nadat zijn mederwerkers wederom wat stenen stuk hadden gereden in onze berm, naar het waarom bovengronds gieren achter onze woning. Het lag aan de machine, volgens hem, nu heeft hij een ander...

2011-10-10 O.a. het verzoek tot handhaving i.v.m. illegale bouw komt voor bij de Rechtbank in Alkmaar (3 jaar na indiening verzoek).
De gemeente Niedorp stelt o.a. dat we geen belanghebbende zijn.

2011-11-08 Jan Pieter Smit (LTO Advies, adviseur van de heer Klaver) belt mevr. Brugman op haar werk op en probeert haar te intimideren. De heer Klaver gaat ondertussen gewoon door met geluidsoverlag vroeg in de morgen (dit keer was zijn trekker al een paar dagen stuk en was dat niet gemeld door zijn poolse werkemers...).
De heer Smit geeft overigens aan dat de firma Klaver niet biologisch gaat... zal de heer Talsma (PvdA) dan spreken bezijden de waarheid...

2011-12-14 We zijn o.a. wat tuin- en plastic afval rijker, vanavond gedumpt op ons pad en stukje gemeentetuin wat we netjes onderhouden (wederom met de bus van Niek (Ursem) uw Timmerman met een aanhanger erachter waarin een kind het afval moest gaan droppen).
Gemeente Hollands Kroon

2012

2012-01-01 Gemeente Niedorp gaat op 'democratische wijze' over in de gemeente Hollands Kroon.

Binnenkort meer over:
2012-04-17 Hoor- en Adviescommissie Hollands Kroon: Voorlopige Last onder dwangsom Klaver Koe i.v.m. het niet beweiden van zijn melkkoeien.

John Klaver meldt bij hoorcommissie Hollands Kroon: Smallenbergvirus!
Hij geeft dit op als oorzaak van het niet beweiden (sinds september 2008 is hij dit wettelijk verplicht i.v.m. het gekozen staltype, voersleuven die zijn omgebouwd tot koeienverblijf).

2012-05-22 Voor de 1e keer dit jaar een paar koeien naar buiten, de dag erna al weer niet ...

2012-06-28 John Klaver meldt bij raadsvergadering Hollands Kroon: meneer Remkes is langsgeweest en vond het prachtig... !
John Klaver vraagt voor zijn plannen de gebundelde behandeling aan en dit wordt toegekend.

2012-08-21 Hoor- en Adviescommissie Holland Kroon: Erfbeplantingsplan.
Om de bouwwerken om te komen tot een megastal, welke tot ver in het landschap zijn aangelegd, te verdoezelen is een Erfbeplantingsplan aangevraagd. Er komt een grondwal om een deel van plan. Precies waar deze gewenst is i.v.m. geluidsoverlast houdt deze op. Dit tegen eerder gemaakte afspraken met John Klaver en wethouder Beers in. De gemeente Hollands Kroon stelt in hun verweer dat deze afspraken er niet toe doen.
2013

2013 Voorbereidingen voor de MER zijn in volle gang.

2013-04-11 John Klaver heeft zijn vergunning binnen om op zwanen te kunnen jagen.
Vanaf half 7, het is nog schemerig, tot ongeveer 8 uur wordt er aan een stuk door geschoten bij de firma Klaver Koe. John Klaver loopt op een gegeven moment met 2 dode zwanen in zijn hand. In deze anderhalf uur zullen er heel wat zwanen het loodje hebben gelegd...

John Klaver, met ongeveer 150 hectare land en als hij bij de provincie Noord-Holland is om zijn plannen te vertegenwoordigen zelfs met 300 hectare land (dit is niet na te lezen in de notulen die door VVD-ers wordt geschreven maar wel na te luisteren op de geluidsopnames die bij de provincie Noord-Holland worden gemaakt), heeft grote problemen met enkele tientallen zwanen op een klein deel van zijn perceel...