Waarschuwing voor de heer Klaver


Hier meer informatie over het uitkuilen rond de klok van 6 uur in de morgen, met de kuilen gelegen achter onze woning (slaapkamer)...


Van: Eric Allard [mailto:Eric.Allard@milieudienstkvnh.nl]
Verzonden: vr 30-1-2009 11:32
Aan: Jan Piet Beers
CC: Franc Weerwind; Theo Vlaar
Onderwerp: Betr.: RE: Geluidsoverlast Klaverkoe


Geachte dame/heren,

Omtrent de door de omgeving ondervonden hinder nogmaals gesproken met de heer J.W. Klaver.
Tijdens dit gesprek zijn de door de omgeving ondervonden licht- en geluidhinder met de heer Klaver besproken in relatie met de voor deze inrichting op 4 juni 2008 verleende Wet milieubeheer vergunning.

Duidelijk aan de heer Klaver aangegeven dat op grond van zijn vigerende milieuvergunning een aantal handelingen zijn verboden in de nachtperiode. Dit verbod is opgenomen ter voorkoming van geluidhinder in de directe woonomgeving van de inrichting.

De volgende verboden zijn opgenomen:

Voorschrift 1.4.1. Het pneumatisch of mechanisch vullen van silo's is verboden tussen 19.00 uur en 07.00 uur, alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen.
Voorschrift 1.6.1. Het inkuilen van veevoer mag niet plaatsvinden tussen 19.00 en 07.00 uur.
Voorschrift 1.6.2.Het veevoer mag niet worden uitgekuild tussen 19.00 en 07.00 uur.
Voorschrift 14.2.1.Het vullen van silo's, het verladen van dieren en het legen van mestkelders is tussen 19.00 uur en 07.00 uur niet toegestaan.

De heer Klaver gaf aan dat hij hiermee niet bekend was dat dit op grond van de vigerende vergunning verboden was. Hij zal vanaf begin volgende week organisatorisch maatregelen nemen dat deze werkzaamheden niet meer voor 07:00 uur zullen aanvangen.

Verder gaf de heer Klaver aan maatregelen getroffen te hebben aan de licht armaturen bij de "open" stallen. De heer Klaver gewezen op voorschrift 6.1.3. van zijn milieuvergunning. Voorschrift 6.1.3.De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.


De Milieudienst zal vanaf volgende week erop toezien dat de heer Klaver de bovengenoemde werkzaamheden niet meer uitvoert voor 07:00 uur, en er geen lichthinder optreedt in de directe woonomgeving. Indien wij vaststellen dat deze werkzaamheden nog steeds plaatsvinden zullen wij op grond van onze handhavende bevoegheden bestuursrechtelijk cq strafrechtelijk optreden.


Met vriendelijke groet,

F.G. Allard
Coördinator Handhaving & Juridische Zaken

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Postbus 8, 1740 AA SCHAGEN
Bezoekadres; Laan 19 te Schagen
Tel: +31 (0)224 - 274610
Fax: +31 (0)224 - 274639

In de Milieudienst werken samen de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen en Zijpe