Prealabel verzoek van de gemeente Niedorp bij de provincie Noord-Holland


Hier wordt door de gemeente Niedorp o.a. gevraagd om een bouwblok van 4,5 hectare terwijl op dat moment 1 hectare de standaard is.
Hieronder ziet u de tekst van de memo die is geschreven door de heer M. van der Ros van de gemeente Niedorp.


Provincie Noord-Holland
t.a.v. mevrouw S. Jansma
Dir. Subsidies, Handhaving & Vergunningen
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

29 april 2009

MR
Dhr. M. van der Ros

Prealabel verzoek

Geachte mevrouw Jansma,

Zoals bij u bekend is er in de gemeente Niedorp een verzoek ingediend ten aanzien van het uitbreiden van de melkveehouderij Klaver Koe te Winkel. De uitbreiding moet worden gezien als een verzoek om medewerking aan een procedure op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Echter, de initiatiefnemers hebben in het kader van rechtszekerheid ingezet op het voeren van een bestemmingsplanprocedure.

Het college van burgemeester en wethouders alsmede de gemeenteraad hebben in de artikel 19 procedure een positieve houding ten op zichtte van deze uitbreiding maar wenst graag een prealabel overleg met de provincie Noord-Holland.
Na onderling overleg met de heer Van Turen, de heer Meelis en uw persoon op 12 februari 2009 werd ons duidelijk dat enkel de grootte van agrarische bouwblokken een aspect is waar momenteel nog geen helderheid over is binnen de provincie Noord-Holland. Dit naar aanleiding van het ingetrokken provinciale conceptbeleid.

In dat kader overleggen wij u graag een concepttekening van het gewenste bouwblok alsmede het landschappelijk inpassingsplan welke tot stand is gekomen in samenwerking met Landschap Noord-Holland.
Het agrarisch bouwblok omvat overigens een oppervlak van 3,2 hectare sec voor de bebouwing en inclusief de groensingel vanwege de inpassing circa 4,5 hectare.


Op basis van bijgaande stukken vernemen wij dan ook graag uw visie op dit verzoek.


Met vriendelijke groet,

M. van der Ros
Bureauhoofd VROM
Afdeling Grondgebiedzaken

Bijlage : Landschappelijk inpassingsplan
: concept bouwblok
: concept bouwtekening